ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Публічний договір (далі – Оферта, Договір) є офіційною пропозицією «Виконавця» на сайті https://mfin.services/, щодо надання Консультаційних послуг (далі – Послуг) за допомогою програмного забезпечення сайту: https://mfin.services / (далі — Сайт) юридичним та/або дієздатним фізичним особам (далі – Замовник) на наведених нижче умовах шляхом надання послуг через онлайн та email сервіси, спеціальні форми передачі інформації, спрямовані на придбання Замовником консультацій, роз’яснень, інструкцій, шаблонів у певній сфері діяльності внаслідок використання Замовником особливих заходів, визначених ним на власний розсуд за встановлену плату.

1.2. Відповідно до статей 641, 642 Цивільного Кодексу України (ЦК України) у разі прийняття викладених нижче умов та оплати послуг юридична або фізична особа, яка робить акцепт цієї оферти, стає Замовником (акцепт оферти рівносильний укладенню договору на умовах, викладених в оферті). Приймаючи Оферту, Замовник тим самим підтверджує, що ці умови не обмежують його законних прав та інтересів.

1.3. Цей Договір на надання Послуг (Оферта) вважається укладеним (акцептованим) з моменту заповнення Замовником Заявки на послугу на Сайті Виконавця та надходження коштів Замовника на розрахунковий рахунок Виконавця.

1.4. Виконавець та Замовник надають взаємні гарантії своєї право- та дієздатності необхідні для укладання та виконання цього Договору на надання Послуг.

1.5. Приймаючи Оферту, Замовник тим самим підтверджує, що ці умови не обмежують його законних прав та інтересів. У зв’язку з вищевикладеним, уважно прочитайте текст цієї Оферти і, якщо Ви не погоджуєтесь з будь-яким пунктом Оферти, Виконавець пропонує Вам відмовитися від використання послуг.

ВИЗНАЧЕННЯ І ТЕРМІНИ

2.1 З метою цієї Оферти наведені нижче терміни використовуються в наступному значенні:

Оферта – реальний громадський договір на надання Послуг.

Сайт – інтернет-сайт https://mfin.services/, який використовується Виконавцем на правах власності.

Послуги – будь-які послуги Виконавця, види та вартість яких визначено на Сайті, надання послуг (у тому числі. шаблонів, інструкцій, консультацій, роз’яснень та інше), використовуючи онлайн технології, email розсилки, технології пірингових мереж (SKYPE-консультації), або консультаційних послуг у іншій формі. Форма та необхідність надання супутніх послуг визначаються Виконавцем самостійно.

Акцепт Оферти - повне та беззастережне прийняття Оферти шляхом здійснення дій по 100% попередньої оплати Послуг.

Виконавець – сайт https://mfin.services/ в особі ФОП Бурим Оксани Володимирівни (ІПН 2728503167) або іншого суб’єкта господарювання, який має право надати послуги Замовнику на умовах цієї Оферти.

Замовник – особа, яка здійснила Акцепт Оферти на викладених у ній умовах.

Договір на надання послуг (далі – Договір) – договір між Замовником та Виконавцем на надання послуг, який укладається за допомогою Акцепту цієї Оферти.

ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ

3.1. Предметом цієї Оферти є надання Замовнику Консультаційних послуг силами Виконавця відповідно до умов цієї Оферти шляхом надання Консультаційних послуг в онлайн форматі за винагороду, що виплачується Замовником Виконавцю, або надання Замовнику послуг за плату за діючими розцінками Виконавця.

3.2. Вартість кожного виду Послуги встановлюється на Сайті Виконавця. Цей договір надання Послуг вважається укладеним з моменту надходження коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

3.3. Платежі за цим договором здійснюється одним із способів, запропонованих Замовнику, у тому числі при натисканні кнопки «Сплатити», які включають:

-оплата електронними коштами;

-оплата через платіжні термінали або інтернет-банкінг;

-оплата на розрахунковий рахунок Виконавця через банк або банк-еквайєр;

-оплата через спеціально уповноважених агентів (фізичних чи юридичних осіб);

- Іншими способами за попереднім погодженням з Виконавцем.

3.4. Виконавець має право змінювати Розцінки, умови цієї Оферти та доповнення до Оферти без попереднього узгодження із Замовником, забезпечуючи при цьому публікацію змінених умов на Сайті, такі зміни набирають чинності з моменту опублікування, якщо інший термін набрання чинності не визначений додатково під час їх опублікування.

УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГИ

4.1. Виконавець надає обмежений доступ Замовнику до послуги, розміщеної на Сайті, передає за допомогою email розсилки на адресу електронної пошти Замовника або передає доступ за посиланням.

4.2. Види та способи оплати кожного виду Послуги зазначаються на Сайті.

4.3. Замовлення Послуги підтверджується заповненням Замовником відповідної заявки та внесенням оплати одним із способів, вказаних на Сайті. Послуга надається Замовнику шляхом надсилання готового пакету Консультаційних послуг: на адресу електронної пошти Замовника, яка вказана ним під час заповнення заявки на отримання Послуг; надання доступу для завантаження готового пакету Послуг за посиланням або іншим способом, обумовленим Сторонами.

4.5. Якщо протягом 2 робочих днів Замовник з тієї чи іншої причини не отримав доступу до оплаченої послуги, йому необхідно звернутися до служби підтримки Виконавця за адресою: [email protected].

4.6. Виконавець зобов’язується надати Замовнику Послугу у строк, зазначений на Сайті, або шляхом надання Послуги на адресу електронної пошти Замовника протягом 2 робочих днів з моменту надходження коштів на рахунок Виконавця.

4.7. Ця Оферта має чинність акта про надання послуг. Прийняття послуги провадиться без підписання відповідного акта.

4.8. Послуги вважаються наданими належним чином і в повному обсязі після отримання Замовником готового пакету послуг, підтвердженням чого є повідомлення про отримання Замовником послуги. Послуги вважаються прийнятими Клієнтом, якщо протягом одного робочого дня з моменту отримання Клієнтом послуги не виставлена ​​рекламація. У разі відсутності рекламації послуги вважаються належним чином.

4.9. Виконавець залишає за собою право анулювати надання Послуги Замовнику у разі встановлення факту передачі реквізитів для закритого доступу до Послуги на сайті третім особам, розповсюдження Замовником інформації та матеріалів, отриманих як Послуги, третім особам за плату або безкоштовно. Використання Замовником інформації та матеріалів, отриманих в результаті отримання послуг, допускається лише в особистих цілях та для особистого використання Замовника.

РЕЄСТРАЦІЯ ЗАМОВНИКА НА САЙТІ

5.1. Надання Замовнику Послуги можливе за умови заповнення ним на Сайті відповідної заявки. Заявка повинна мати прізвище, ім’я Замовника, адресу його електронної пошти, телефон.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

6.1. Виконавець несе відповідальність за зберігання та обробку персональних даних Замовника, забезпечує конфіденційність цих даних у процесі їх обробки та використовує їх виключно для якісного надання Послуги Замовнику.

6.2. Виконавець гарантує надання Замовнику повної та достовірної інформації про послугу на його вимогу.

6.3. Виконавець має право продовжити строки надання Послуги, повідомивши про це Замовника не пізніше одного календарного дня з моменту прийняття такого рішення на строк, що не перевищує 30 календарних днів.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

7.1. Замовник зобов’язаний надавати достовірну інформацію про себе у процесі створення заявки (реєстрації) на Сайті. Замовник відповідає за достовірність такої інформації.

7.2. Замовник зобов’язується не відтворювати, не повторювати, не копіювати, не продавати інформацію та матеріали, які стали доступними у зв’язку з наданням Послуги, за винятком їх особистого використання.

7.3. Замовник зобов’язаний підтримувати у справному технічному стані обладнання та канали зв’язку, що забезпечують доступ до Сайту. Виконавець не несе відповідальності за ненадання (неякісне надання) послуги з причин, що не залежать від Виконавця (у тому числі через невиконання п. 7.1 цієї Оферти).

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. Виконавець і Замовник, враховуючи характер послуг, що надаються, зобов’язуються у разі виникнення спорів та розбіжностей, пов’язаних з наданням послуги, застосовувати досудовий порядок врегулювання спору. У разі неможливості врегулювання спору, сторони мають право звернутися до Українського суду.

8.2. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань по цій Оферті сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

8.3. У разі якщо з будь-якої причини Виконавець не почне надавати послуги або почне надавати послуги з порушенням термінів, відповідальність Виконавця за допущене порушення Договору та засоби правового захисту Замовника щодо такого порушення обмежуються на власний розсуд Виконавця виключно:

а) продовженням термінів надання послуги;

б) проведенням її у нові терміни до моменту, коли Виконавця повністю виконає свої зобов’язання.

8.4. Виконавець за жодних обставин не несе жодної відповідальності за Договором за:

а) будь-які дії/бездіяльність, які є прямим чи непрямим результатом дій/бездіяльності будь-яких третіх сторін;

б) будь-які непрямі збитки та/або втрачену вигоду Замовника та/або третіх сторін незалежно від того, чи міг Виконавець передбачати можливість таких збитків чи ні;

в) використання (неможливість використання) та будь-які наслідки використання (неможливості використання) Замовником обраної ним форми оплати послуг за Договором.

8.5. Сукупна відповідальність Виконавця за Договором, за будь-яким позовом чи претензією щодо Договору або його виконання обмежується сумою платежу, сплаченого Виконавцю Замовником за Договором.

8.6. Не вступаючи у суперечність із зазначеним вище, Виконавець звільняється від відповідальності за порушення умов Договору, якщо таке порушення спричинене дією обставин непереборної сили (форс-мажор), включаючи: дії органів державної влади, пожежу, повінь, землетрус, інші стихійні дії, відсутність електроенергії та/або збої роботи комп’ютерної мережі, страйки, громадянські заворушення, заворушення, будь-які інші обставини, не обмежуючись перерахованим, які можуть вплинути на виконання Виконавцем Договору та не підконтрольні Виконавцю.

8.7. Замовник несе всю відповідальність за

а) дотримання всіх вимог законодавства, але не обмежуючись перерахованим, включаючи повну відповідальність за зміст та форму Заявки; б) достовірність відомостей, зазначених у Заявці, та достовірність гарантій та завірень Замовника, що містяться у п.4.3. Договору.

8.8. У разі порушення Замовником умов Договору Виконавець має право призупинити надання послуг до моменту усунення Замовником допущених порушень та/або розірвати Договір з направленням відповідного повідомлення Замовнику на адресу електронної пошти Замовника, вказаному при направленні Заявки. При розірванні Договору Виконавцем відповідно до цього пункту Виконавець також має право утримувати стягнути з Замовника неустойку у розмірі різниці між сумою сплаченого Замовником авансового платежу за надання послуг та вартістю послуг, фактично наданих Виконавцем до моменту такого розірвання.

ГАРАНТІЇ

9.1. Замовник, приймаючи умови цього Договору, приймає на себе також ризик неотримання прибутку та ризик можливих збитків, пов’язаних із використанням інформації та знань, отриманих Замовником внаслідок отримання Послуги.

9.2. За винятком гарантій, прямо зазначених у тексті Договору, Виконавець не надає жодних інших прямих або передбачуваних гарантій за Договором і прямо відмовляється від будь-яких гарантій чи умов щодо порушення прав.

9.3. Погоджуючись з умовами та приймаючи умови цього Договору шляхом його акцепту, Замовник завіряє Виконавця та гарантує Виконавцю, що:

9.3.1. Замовник вказав свої достовірні персональні дані при надсиланні Заявки Виконавцю та достовірні персональні дані Замовника при оформленні платіжних документів платежу за послуги.

9.3.2. Замовник укладає Договір добровільно, причому Замовник:

а) повністю ознайомився з умовами Договору,

б) повністю розуміє предмет Договору,

в) повністю розуміє значення та наслідки своїх дій щодо укладення та виконання Договору.

9.3.3. Замовник (юридична особа), має всі права та повноваження, необхідні для укладення та виконання Договору Замовником.

ФОРС МАЖОР

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), що виникли після укладення цього Договору та унеможливили виконання зобов’язань відповідно до умов цього Договору. До таких обставин зокрема, але не обмежуючись, належать надзвичайні ситуації техногенного, природного чи екологічного характеру, аварії в системах електропостачання, руйнування цих систем, спричинені, зокрема, землетрусами, повенями, ураганами тощо, тривала відсутність електроенергії та інтернету з незалежних від сторін причин, воєнні дії, заколот, страйк, масові заворушення, заворушення та інші протиправні дії, а також стан здоров’я Виконавця, повінь, пожежа, антитерористичні операції, землетрус та інші стихійні лиха, війна, воєнні дії, неконтрольовані, протиправні дії та акти вандалізму третіх осіб, революційні дії, громадські заворушення, акти чи дії органів державного управління, прийняття законних чи підзаконних актів, які прямо впливають на можливість виконання сторонами умов цього договору, та будь-які інші надзвичайні обставини.

10.2. Сторони домовились, що у разі виникнення обставин, передбачених п. 10.1. Договору, термін виконання зобов’язань за цим Договором відсувається на період часу, протягом якого діяли ці обставини та їх наслідки.

10.3. Якщо форс-мажорні обставини та їх наслідки продовжують діяти понад шість місяців, сторони у найкоротші терміни повинні провести переговори з метою виявлення прийнятних для обох Сторін альтернативних способів виконання умов цього Договору та досягнення відповідних письмових домовленостей.

ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Замовник гарантує, що всі умови оферти йому зрозумілі і він приймає їх безумовно та в повному обсязі, без будь-яких умов, вилучень та застережень.

11.2. У разі, який не врегульований цим Договором, Сторони зобов’язуються керуватись нормами, встановленими чинним законодавством України.

11.3. До цього договору застосовується законодавство України.

11.4. Сторони дають одна одній згоду на обробку та зберігання персональних даних, які стають відомими ним, у зв’язку із укладенням цього Договору, у межах, у яких це необхідно відповідно до вимог чинного законодавства України.

11.5. Відсутність відмовитися від права. Нездатність Виконавця здійснити те чи інше право в рамках Договору, повноваження або наміри, передбачені Договором, або наполягати на суворому дотриманні умов Договору Замовником, не означає ні відмови Виконавцем від строків та умов Договору у разі наступного порушення, ні відмови від своїх прав вимагати дотримання умов Договору у час згодом.

11.6. Договір є повною домовленістю між Виконавцем і Замовником. Виконавець не приймає на себе жодних умов та зобов’язань щодо предмета Договору, за винятком зазначених у оферті, та підтвердженої Заявки, якими регулюється виконання Договору, за винятком випадку, коли такі умови чи зобов’язання зафіксовані письмово та підписані Виконавцем та Замовником. У випадку, якщо будь-які умови Додатків або Заявки суперечать умовам Договору оферти, положення оферти переважатимуть.

11.7. Якщо будь-яка з умов Договору визнана недійсною або незаконною, або не може набути чинності відповідно до чинного законодавства, таке положення має бути виділено з Договору та замінено новим становищем, що максимально відповідає початковим намірам, що містилися в Договорі, при цьому інші положення Договору (Договору оферти) не змінюються і залишаються в силі.

11.8. Будь-які повідомлення по Договору можуть надсилатися однією Стороною іншій Стороні:

по електронній пошті:

а) на адресу електронної пошти Замовника, вказаної ним під час направлення Заявки, з адреси електронної пошти Виконавця, зазначеної наприкінці цих умов Договору у разі, якщо одержувачем є Замовник;

б) на адресу електронної пошти Виконавця, зазначеної наприкінці цих умов Договору, з адреси електронної пошти Замовника, вказаної ним під час направлення Заявки;

поштою з повідомленням про вручення

Електронна пошта Виконавця – [email protected]